5/5
5/5

ગુજરાતની EXPERT ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે આ બુક

Master Book for All GPSC Exams

તમને મળશે 1000+ HIGH Quality PDF Page

માસ્ટર બુક માં આવેલા બધા જ કન્ટેન્ટ :

1. ગુજરાતની ભૂગોળ
2. ગુજરાત નો ઇતિહાસ
3. ગુજરાતના મેળાઓ અને નૃત્યો
4. ગુજરાતનું પૂરું જ્ઞાન
5. ભારતની અર્થ વ્યવસ્થા
6. ભારતનું બંધારણ
7. ભારતના રાજ્યો
8. ભારત : ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને સામાન્ય જ્ઞાન
9. ભારતનો ઇતિહાસ
10. અંગ્રેજી ગ્રામર
11. ગુજરાતી ગ્રામર
12. મનોવિજ્ઞાન
13. સામાન્ય જ્ઞાન
14. કાયદો અને વ્યવસ્થા
15. ગણિત અને તાર્કિક કસોટી
16. ધર્મ અને વિજ્ઞાન
17. ગુજરાત પર 1500 Quiz સેટ
18. 25 થી વધુ GPSC પ્રેકટીસ ટેસ્ટ

17979
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ

EXTRA GIFTS

1. Class 3 Special PDF Book- Gujarati

2. Spoken English With Gujarati

3. UPSC GK

Reviews