5/5

30,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે - All In One Master PDF Book

Download PDF Book At Rs.99/-

આ ચોપડી માં તમને મળશે 1000+ Pages

 1. રિઝનિંગ
 2. ગણિત
 3. અંગ્રેજી વ્યાકરણ
 4. ગુજરાતી વ્યાકરણ
 5. જનરલ નોલેજ
 6. કોમ્પ્યુટર
 7. કાયદો- IPC (Indian Penal Code), – CRPC (Code Of Criminal Procedure).
 8. બંધારણ
 9. ભારત નો ઇતિહાસ
 10. ગુજરાત નો ઇતિહાસ
 11. Full Form – 500+
35779
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ

Reviews