5/5

30,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ

▶️ કઈ પરીક્ષા માં ઉપયોગી❓

✔️ UPSC, ✔️ GPSC, ✔️ PI,✔️ PSI,✔️ ASI,✔️ Dy. SO/મામલતદાર,✔️ રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક,✔️ હિસાબી અધિકારી,✔️ SSC, ✔️GSRTC ની તમામ પરીક્ષાઓ, ✔️આર્મીની પરીક્ષાઓ, ✔️પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, ✔️હાઇકોર્ટની પરીક્ષાઓ, ✔️બિન સચિવાલય- ક્લાર્ક/ ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, ✔️સચિવાલય, ✔️બેંક પરીક્ષાઓ, ✔️ક્લાર્ક પરીક્ષા, ✔️તલાટી,✔️ Indian Railways,✔️ TAT,✔️ TET,✔️ HTAT

ગુજરાતની EXPERT ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે આ બુક

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે - All In One Master PDF Book

આ ચોપડી માં તમને મળશે 1000+ Pages

 1. રિઝનિંગ
 2. ગણિત
 3. અંગ્રેજી વ્યાકરણ
 4. ગુજરાતી વ્યાકરણ
 5. જનરલ નોલેજ
 6. કોમ્પ્યુટર
 7. કાયદો- IPC (Indian Penal Code), – CRPC (Code Of Criminal Procedure).
 8. બંધારણ
 9. ભારત નો ઇતિહાસ
 10. ગુજરાત નો ઇતિહાસ
 11. Full Form – 500+
35779
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ

Reviews

EXTRA GIFTS

Spoken English With Gujarati