5/5

10,000 થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી PDF BOOK

Download PDF Book At Rs.99/-

⏩ ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી ⏪

 1. IPC (Indian Penal Code)
 2. CRPC (Code Of Criminal Procedure)
 3. બંધારણ
 4. ભારત નો ઇતિહાસ
 5. ગુજરાત નો ઇતિહાસ
 6. રિઝનિંગ
 7. ગણિત
 8. જનરલ નોલેજ
 9. અંગ્રેજી વ્યાકરણ
 10. ગુજરાતી વ્યાકરણ
 11. કોમ્પ્યુટર
12787
અત્યાર સુધીની આ બુકની ડાઉનલોડ

Reviews